Skip Navigation Links

  אבות לכל הילדים בשירה, בתנועה ובפעלתנות – גם לביה"ס הממלכתי- סרטון היכרות  
 
      
       
     
     
   
   
     

 

לפרטים והזמנות: בית המלמדים 02-6520427  hamelamdim@hamelamdim.org.il